MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.‘HİZMET ALAN’; (sözleşmede bundan sonra “DANIŞAN” olarak anılacaktır)

AD – SOYAD:
ADRES:

2.‘HİZMET SAĞLAYAN KOÇ’; (sözleşmede bundan sonra “KOÇ” olarak anılacaktır)

ÜNVAN:
ADRES:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle DANIŞAN, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, hizmet bedelini ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

1.1 TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Kanun: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (Şirketler için)

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu, “etkinlik”, “program”, “online elektronik ders”

Koç: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında danışanına hizmet sunan firma veya “Deniz Türkçü”

Danışan: Koç’un sunduğu bir hizmeti edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi veya “Alıcı”, “Müşteri”, “Sipariş Veren”

Site: Koç’a ait internet sitesi

Taraflar: Koç ve Danışan

Sözleşme: Koç ve Danışan arasında akdedilen işbu sözleşme

1.2 HİZMET SAĞLAYICI

Deniz Türkçü Koçluk Hizmetleri (Bundan böyle “KOÇ” veya “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır.)

Adres: Kamara Offices Merkez Mahallesi Hasat Sokak No:52 Şişli, İstanbul

Telefon: 0 (505) 740 59 72

E-posta: basari@denizturkcu.com

1.3 MÜŞTERİ

Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi ya da “Sipariş Veren” mal veya hizmeti SAĞLAYICIYA ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişi

Bundan böyle Danışan ve Koç birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Koç’un, Danışan’a satışını yaptığı, işbu sözleşmenin 3’ncü maddesinde nitelikleri ve satış/HİZMET fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış/HİZMET fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

İşbu sözleşmenin konusu, Koç’un, Danışan’a satışını yaptığı, iş bu sözleşmeni 3’ncü maddesinde nitelikleri ve satış/HİZMET fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğive ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış/HİZMET fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. (Şirketler için)

Madde 3- HİZMET DETAYLARI

İşbu Sözleşme konusu hizmete ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Hizmet/ Etkinlik/ Program

Satış Fiyatı

Ödeme Şekli

Madde 4 – HİZMETİN İFASI ve İFA ŞEKLİ

4.1. Hizmet, genellikle online ortamda online seminer sağlayıcısı üzerinden, Koç’un, Kamara Offices Merkez Mahallesi Hasat Sok. No: 52 Şişli/İstanbul adresindeki merkezinde veya Danışan’a bildirilen başka bir adreste ve bildirilen tarihte ifa edilecek ya da hizmet online elektronik ders ise Danışan’ın kendi bilgisayarında kendisinin bulunduğu mekanlarda ifa edilecektir. Online elektronik derslerde Koç’un sunduğu dokümanlarla bireysel yada grup olarak çalışmalar Danışan’ın kendi kendine uygulamasını gerektiren video, ses kaydı ya da dokümantasyon olarak satın aldığı programları/Hizmetleri ve ürünleri içerir; bu durumlarda Koç yalnızca elektronik ortamda önceden kayıt edilmiş programla Danışan ile birliktedir. Birebir yada grup çalışmalarında ifa anında Danışan’ın ifa yerinde bulunmaması halinde Koç edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.2. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’nin Danışan tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin Koç’un sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Koç Sözleşme’ye konu hizmeti ifa etme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 Danışan, Koç’un isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.denizturkcu.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Hizmet bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve Danışan, Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.2 Deniz Türkçü sözleşme konusu etkinliğe/programa ilişkin olarak www.denizturkcu.com’da yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Etkinlik/Program içeriği, süreç esnasında, Deniz Türkçü’nün ekip dinamiklerine veya başka bir sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda katılımcının ücret iade hakkı doğmamaktadır.

5.4 Deniz Türkçü, programda açıklanan etkinlik günü, saati, yeri ve etkinlik yöneticisini değiştirme hakkını saklı tutar.

5.5 Etkinliklerin/Programların belirtilen saatten daha erken ya da daha geç bitmesi eğitmenin inisiyatifinde olup, bu durum Danışan’a bir talep hakkı vermeyeceği gibi, planlanandan daha uzun süren eğitimler için Deniz Türkçü’ye, Danışan’dan ek bir ücret talep etme hakkı vermez.

5.6 Etkinlikler/Programlar esnasında, koça/etkinlik yöneticisine veya diğer katılımcılara sözlü veya fiziksel olarak sataşma, kışkırtma, hakaret, şiddet ya da  şikayete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın vukuu bulması halinde, Deniz Türkçü bu eylemi gerçekleştiren katılımcıyı veya katılımcıları salondan çıkarma ve bu katılımcı veya katılımcılar açısından eğitimi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda katılımcı veya katılımcılar konu etkinliğe/programa katılmak için ödediği bedelin iadesini talep edemez.

5.7 Etkinlik/Program detayları Danışan’a Deniz Türkçü tarafından e-posta yoluyla gönderilecek olup, bunun takibi Danışan’a ait olacaktır. Deniz Türkçü tarafından gönderilen e-postanın katılımcıya ulaşmaması halinde, sorun katılımcıdan kaynaklanıyorsa, Deniz Türkçü herhangi bir mesuliyet kabul etmez ve konu bildirim katılımcıya yapılmış sayılır.

5.8 Etkinlik/Program yeterli kontenjana ulaşmadığı takdirde, ücret iadesi yapılması veya bu hakkın başka bir eğitime katılım için kullanılmasına imkan verilmesi tamamen Deniz Türkçü’nün tasarrufundadır.

5.9 Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler.

5.9 İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.  İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı nitelik taşımaz.(Şirketler için)

5.10 İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ilgili etkinliğe ilişkin satışın tamamlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 6 – HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

6.1. Danışan’ın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

6.2. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, ödemeler taksitli olarak da yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Danışan ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Danışan’ın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulama ve/veya taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın tasarrufundadır.

6.3 Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde Sözleşme’nin kurulma anı, ödemenin Koç’un banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, Deniz Türkçü hizmete ilişkin satış işlemini iptal etme hakkına haiz olacaktır.

6.4 Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, hizmetin alınmasından sonra, Alıcı’ya ait kredi kartının, Alıcı’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Deniz Türkçü’ye ödememesi halinde, Deniz Türkçü sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

Madde 7 – CAYMA HAKKI

Önemle belirtiriz ki, sunulan aracılık hizmetine ilişkin olarak, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesi uyarınca işbu satım sözleşmesinden cayma hakkı mevcut olmayıp, yapılan satışlar/Hizmetler kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir.

Madde 8 – BİLDİRİMLER

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Danışan’ın işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Koç ile yaptığı e-posta yazışmalarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 9 –  MÜCBİR SEBEP

“Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 10 – YETKİ

İşbu Sözleşme’den dolayı ihtilaflar ile ilgili, Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlara göre, Danışan’ın veya Koç’un ikametgahının bulunduğu yer Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen sınırın üstündeki miktar için alacaklının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili kılındığını kabul ederler. (Şirketler için)

Madde 11 – YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Hizmet Sağlayıcı

Deniz Türkçü Koçluk Hizmetleri

İşbu sözleşme  .. / .. / …. tarihinde kurulmuştur.

Son Yazıları Takip Et

Deniz’le Tanışın

Deniz’le Tanışın

Hayat Bu Kadar Zor Olmak Zorunda Değil

Kendinizi ifade etmek için kimseden izin istemeyin. Özellikle kendinizden. Çocukluğumdan beri kendim olarak toplumda var olmayı araştırdım. Sessiz, sakin ve aşırı aşırı aşırı hassas yapım susmama, içe kapanmama, ülkeyi terk etmeme, başkalarını memnun etmek için gerçeğimi saklamama ve sinirlenmeme sebep oldu. Artık bunu yapmayı bıraktım. En derin arzum yakınlığı, özgürlüğü, güveni, kendini ve herşeyi yargısız sevebilmeyi, 100% ruhunu dışarı yansıtmayı, hayallerini ŞİMDİ gerçekleştirmeyi en büyük önceliği yapmak isteyen insanlara destek olmak. Eforsuz Yaşam Hareketi VLOGu bu yolda size destek olacak.

Eforsuz Yaşam Komunitesi

Eforsuz Yaşam Komunitesi

Instagram

Kadir geceniz ve Kadir sabahınız mübarek olsun. Sabaha kadar tüm meleklerin yere indigi bu gecenin anlami buyuk umarim herkes iyi değerlendirmiştir. 
Her şey oldugu gibi mukemmel ve biz gerçeğe yönlendirilmeye devam ediyoruz. Gerçeğin herkes icin ortada olusunun herkese gorunur olacagi aşikar af icin dua edin... sizi seviyorum. #kadirduası #kadirgecesi
Feminen Liderlik Facebook Grubu'nda Ele Geçirme Oyunu devam ediyor, Kadınsanız, kendiniz için vaktiniz yoksa, hayallerinizi yaratmakta güçlük çekiyorsanız, siz adım attığınızdaki gelen dirençlerle başa çıkamıyorsanız, içinizdeki enerjinin içinizde olduğunu bile unutmuş olabilirsiniz, yada analysis paralysis yani analizlerinizle paralize olmuş olabilirsiniz, belki de hayallerinizin bir kısmını yarattınız ve daha fazlasını istiyorsunuz, yada sigarayı bırakmak ya da bir yerinden başlamak, ya da çok fazla kendinizi yaptığınıza adadınız ve kafanızı işten güçten kaldıramıyorsunuz, yada toksik iliişkinizden kurtulmak istiyorsunuz.
Biz kadınlar çok özverili, fedakar, öfkesini çok iyi ifade edemeyen, erkeksi ya da aşırı kadınsı aşırı yumuşak olabiliyoruz, kısacası kendimizi çocuklar, iş, eş, aile, mutfak vs... derken öncelik listemizde 5. 6. sıralara koyabiliyoruz. Bu her zaman böyle olmak zorunda değil belki de bir dönemden geçiyorsunuz, belki de kalıcı değişimin nerelerden geçtiğini henüz keşfedemediniz '50' yaşınıza gelmenize rağmen :), bu grupta muhteşem arkadaşlıklar elde edebilir, hayatınızın beğenmediğiniz bir alanına müdahale etmeyi öğrenebilir, yeni hiç bilmediğiniz farkındalıklar sağlayabilir ya da bambaşka bizim bile sonradan fark ettiğimiz enteresan farkındalıklar ve adımlar elde edebilirsiniz.
KENDİNİZE İYİ BAKMAK KENDİNİZE YAPABİLECEĞİNİZ EN İYİ YATIRIMDIR. KÖTÜ HİSSETMEYE YA DA SAĞLIKSIZ OLMA LÜKSÜNÜ KALDIRMAK İSTEMEZSİNİZ! Nefesiniz yoksa, sağlığınız yoksa, zihninizle yada bedeninizle kavga halindeyseniz, paranızı büyük ihtimalle çarçur ediyor olmanız mümkün. Kendini çarçur eden genellikle herşeyini çarçur etme eğiliminde, çünkü beyin aynı şekilde çalışır, 1 şeyi nasıl yapıyorsan herşeyi öyle yaparsin.
Bunları da geçelim, sizin hakkınızda meraklıyım! En büyük farkındalıklarımdan birisi kendim gibi insanların var olduğunu öğrendiğim gündü :) Kulağa komik geliyor şuan,o zaman acılar içindeydim, özellikle bana olan şeyler sadece benim başıma geliyormuş gibi geliyordu. 
Gelin kendiniz için bir yerden harekete geçin!
IHTIYACINIZ OLAN HERŞEY SIZDE MEVCUT, SIMDIKI REALITENIZ NE OLURSA OLSUN BANA GUVENIN TEK IHTIYACINIZ OLAN DOGRU YONE 1 ADIM! Link profilimde!
Projelerin arasında bazen kafayı sallamak sağlık için iyi gelir bence 😅 özellikle de saçlarını yeni kestirdiysen ✌💇💇💇
Spoiler alert: Uzun süre bakmayın basiniz donebilir.
Korkularini bi kenara bırakıp minnettar oldugunda ... Herşey muazzam 😍❤
.
Fuck your fears and get your grateful attitude straight baybeee 😉❤ #loveyourbody #thesexyyou #omg #sexysoulfulsuccess #eforsuzyaşamhareketi @emilycasselofficial thank you for the love 🌹🎁🌟🌟🌟
Dün fotoğrafları karıştırırken buldum bunu bir kaç benzer poz daha var saçım kısayken 15 yaşindayim burda henuz annem hasta olmadan 1 sene once sanirim yada 14 üm tam hatirlamiyorum. Hep kendimi çok sevdiğimi hatırlıyorum ve hayatı insanlari sevgiyi falan anlayamadığımı çokça gozlem yaptigimi epey dusundugumu (sanirim cok vakit vardi o yaslarda :) ... Oturdugum yer tam deniz kiyisi denizi izlerken yazlikta. Insani cocuklugu epey etkiliyor benim yapim mi sakindi, cok yerimde duramadigim zamanlarimi da hatirliyorum nedense dun baktigim tum fotograflarda hep bi sakin zen durumundayim, yoksa annem babami mi kopyalamisim buyudukce tam cozemedim :) Saclarimi kestirmenin bana cok iyi gelmedigini hatirliyorum ama bundan sonra cok daha cilgin donemlerim oldu o saclarla ve bu kiz ortadan kayboldu tabi, hastaliga tepkimiydi, buyume krizlerimiydi bilmiyorum belki dedikleri gibi cocukluguma donmek gerek 😊 neyse albumu acma sebebim bizim ruhumuzun özünü en iyi yansitan cocukluk fotografini bulmakti kizlara post etmek icin grupta, tabi tek bi fotograf bence yansitamaz bunu ama bunlari buldum, baya yakindan baktim inceledim hatirlamaya calistim, bu fotografa baktigimda kendimle ilgili hatirlamadigim bir dolu şey gordum, onceden gormedigim seyler mesela gulumsememdeki huzun neden ? saclarima baktigimda yine bir garip hissediyorum, şasirdigimi hatirliyorum fotografi ceken erkek arkadasim o donem bana cok guzelsin diyodu anlamiyodum, bir de vucudumu saklamaya calistigimi hatirliyorum yine sebebini bilmiyorum belki televizyondaki mukemmellik algisidir 😄 özünde hayattaki baglantilari cok kesfedememis ve kesfetmeyi bekleyen bir ben bir de kendini goremeyen ve saklayan bir ben goruyorum. Bunun şuan karsima cikmasi da ayrica birşey tabi ... sizin de kendinizi taniyamadiginiz yada hatirlamadiginiz eski fotograflariniz var mi? Hayati anlamaya çalisirken yada en saf hallerinizi yansitan yorumlara yazin baktiginizda neler hatirliyorsunuz, neler hissediyorsunuz, hangi bağlantılar var bugün ve o gün arasında ? Seçimler önemli tabi de herşey olacagina variyor yine... #sadecesev #yaz #tbt #weaverdreamer #connections #dreamon #goddess
Yarın yoğun istek uzerine ve sizi çok ozledigim icin soru&cevap yapacagim. Ne isterseniz sorabilirsiniz Eforsuz Yaşam Hareketi Facebook grubunda olacak yayın umarim uygun bir saattir herkese gore. 😙💗 Gruba üye olmak isterseniz linki profilimde. Pek çok paylaşım var ve gruptan Feminen Liderlik adında yeni bir grup doğdu ona da katılmak isterseniz ve kadınsanız linki şu: www.facebook.com/groups/feminenliderlik 
Görüşürüz, kalpte, Deniz #eforsuzyaşamhareketi #feminenliderlik #easy #eforsuz #success #love #relationships #flow #ilişkiler #expertise #sevgi #abundance
Connection & dreaming = cats 😄
I love feeling the connection of all things especially connecting with animals. I wonder what cats are doing all day everyday I think they might be dreaming. As it seems like they are not doing anything they accomplish so much by just being themselves :) The way they naturally are ! Definitely my inspiration.We and all beings are like cats we are perfect as we are, follow the inner voice within and its desires, show yourself to the world. Have fun! I love you ♡ 
#weaverdreamer #goddesswork #perfectasyouare #dreamon #inspire #sexysoulfulsuccess @emilycasselofficial
Temizlik günü :) yazlıklar çiksin artik bu havalar da ısınsın. Bugun yorulsam da ayakkabilarimi canim gibi seviyorum o yuzden onlara muhtesem yaglarla ve kremlerle hatta muz kabuklariyla bakim yapiyorum :) beni ayakkabilarima bakarken gorseniz bu kiz delirmis diyebilirsiniz. 😅 Sadece sev ayakkabini da, evet ayakkabı severler klubü illa kadin olmaniza gerek yok ayakkabi delisi erkeklerin de olduguna eminim 😊! Ayakkabilarinizin uzun omurlu olmasini istiyorsaniz ve yatiriminizi cope atmamak icin çok ayakkabi alin ve arka arkaya ayni ayakkabiyi giymeyin. Dinlendirin 😉 evet ufak tuyolardan sonra size soylemek istedigim seye geçebilirim.
.
.
.
Yaşarken insan olarak pek cogumuz gunluk hayatimiza dahil olan herseyin %70 ini kendimiz icin kullanmiyoruz. Bunu degerlendirmek icin sadece kendiniz icin kendinize ayirdiginiz zamana bakabilirsiniz. Kim icin calisiyoruz %70 baskalari icinse belkide maksimum %30 kendimiz icin.
.
.
.
Bundan 5 sene once tamamen minimalist bir hayat benimseyip yaklasik 10+ valiz kiyafet ve bir o kadar da ayakkabımı ve cantami hatta kitaplarimi bagislamis olsam... butun esyalarimi satmis olsam ve cok azla yaşiyor olsam da ayakkabilarin guzelliginden vaz geçmek istemiyorum hala !! ben de onlara gozum gibi bakiyorum. Çantalarimi hala kisitli sayida kullaniyorum kendime hakim olmam zor bu konuda ama gorunuse gore fena sayilmam :) .
.
.
Yaşasin minimalizm ayakkabilar hariç 👠👡👠👡👠👡👠👡👠👡👠👡👠👡 😜#minimal #eforsuzpazar #eforsuzyaşamhareketi #bakım #ayakkabılar #shoes #investinyourself #sexysoulfulsuccess #capsulegardrobe
Harika bir tatli hemen tarifini veriyorum ismi Sütlü Hurma Tatlısı. 
Bence kesin yapın 0 şeker tadı da çok güzel.
6 kisilik tarif ben 3 kisilik yaptim malzemeleri 6 kisiye gore veriyorum asagi yukari yarisini kullandim ben.
🍧🍧🍧🍧🍧
1 lt süt (her türlü süt koyabilirsiniz) 
2.5 kasik un
2.5 kasik nişasta
Bunlari ocakta pisiriyorsunuz koyu kivam alinca.
1 paket vanilin yada vanilya damlalari ekleyin
Ocaktan alın.
Rondo yada blender da 20 adet hurmayı cekirdeklerini cikararak + yaklasik yarim bardak süt ekleyerek cekin. Icine 1 avuc findik ve kaju ekledim ben ceviz de ekleyebilirsiniz. Toplam 2 avuc findik fistik biseyler ekleyin :) rondodan gecirin yine. Ben 3 kase için yarim lt süt 1 kasik un ve 1 kasik nisasta koydum 12 tane hurma koydum.
.
.
.
Pisirdiginiz tencereye rondodaki karisimi ekleyin karistirin. Kaselere koyun. 
Afiyet olsun. Şekere gerek yok bence guzel sekerli oluyor zaten. 😊😙👪💗👌
.
Not: Sıcak yemenizi ya da dolapta sogutup yemenizi ve yaptiginiz gun bitirmenizi şiddetle tavsiye ediyorlar. Ben sicak yedim cok guzel.
.
.
.
#eforsuzcumartesi ler hepinizeeee...

Deniz Türkçü Bireysel ve Kurumsal Koçluk Hizmetleri

Kamara Studio Offices İş Merkezi Abide-i Hürriyet Caddesi Hasat Sk. No:52
Şişli · İstanbul · TÜRKİYE
basari@denizturkcu.com

Copyright 2017 ©  Deniz TÜRKÇÜ | Tasarım: Senkro Tasarım